Kultura Connect magazine logo


 
  Home
Strona główna
  Issues
Wydania
  About
O czasopiśmie
  Advertising
Reklamy
  Contact
Kontakt
   
 

Contact
Kontakt
 
Contact
Kontakt
 
All enquiries and comments about Kultura Connect magazine should be directed to the editor, Lukasz Swiatek.

Contributions (letters, articles, photographs and other materials) should also be sent to the editor.

Publisher

Kultura Connect magazine is published by Kosciuszko Heritage. The views expressed in the publication do not necessarily reflect the views of Kosciuszko Heritage.
  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące czasopisma Kultura Connect powinny być kierowane do redaktora, Łukasza Świątka.

Materiały (listy, artykuły, zdjęcia i inne materiały) należy również wysyłać do redaktora.

Wydawca

Czasopismo Kultura Connect publikowane jest przez Kosciuszko Heritage. Poglądy wyrażone w publikacji niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Kosciuszko Heritage.
 
   
Kultura Connect is published by Kosciuszko Heritage.
Kultura Connect jest publikowana przez Kosciuszko Heritage.