Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
About
O nas
> Objectives
Cele
> Members
Członkowie
> Logo
Logo
> Patron
Patron
> Festivals
Festiwale
 
Home > About > Patron > Lech Paszkowski
 
About the former patron: Lech Paszkowski
O naszym byłym patronie: Lech Paszkowski
 
Lech Paszkowski (1919-2013) was a highly regarded member of the Polish community of Australia and the patron of Kosciuszko Heritage from 2011-2013.

A writer, historian and journalist, Lech was the author of many works about migrant life in Australia and famous Polish individuals, such as Tadeusz Kosciuszko (after whom Mount Kosciuszko is named) and Sir Paul Edmund Strzelecki (the explorer who named Mount Kosciuszko).

His books included Social Background of Sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad (1980), Poles in Australia and Oceania 1790-1940 (1987) and Sir Paul Edmund de Strzelecki: Reflections on his Life (1997). He also wrote over 400 articles published in international Polish media outlets.

The President of Kosciuszko Heritage, Dr Ernestyna Skurjat-Kozek, appointed Paszkowski as the patron of the organisation due to his expertise.

"We are sailing into wider waters and embracing the whole of Australia. Hence, we wish to benefit from the good advice and suggestions of individuals who are recognised authorities in matters relating to Kosciuszko and Strzelecki," said Dr Skurjat-Kozek in October 2011.

Lech passed away on April 24, 2013.
  Lech Paszkowski (1919-2013) był wybitnym przedstawicielem Polonii australijskiej i patronem Kosciuszko Heritage od 2011-2013.

Pisarz, historyk i dziennikarz, Pan Lech był autorem dzieł o imigrantach polskich w Australii i wybitnych Polakach z nia związanych na czele z Gen. Kościuszką (którego imię nosi Góra Kościuszki) i z Pawłem Edmundem Strzeleckim (który odkrył, opisał i nazwał Górę Kościuszki).

Lech Paszkowski miał w dorobku książki Pochodzenie społeczne Pawła Strzeleckiego i Józefa Konrada (1980), Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940 (1962) i Paweł Edmund de Strzelecki: Refleksje na temat jego życia (1997) oraz 400 artykułów opublikowanych w mediach międzynarodowych i polskich.

Prezes Kosciuszko Heritage, dr Ernestyna Skurjat-Kozek, ogłosiła Paszkowskiego patronem ze wzgledu na jego wiedzę, dorobek i doświadczenie.

"Wypływamy na szersze wody i zasięgiem swoim ogarniamy całą Australię. Pragniemy więc korzystać z dobrych rad i sugestii osób, które są uznanymi autorytetami w sprawach Kościuszki i Strzeleckiego," powiedziała Dr Skurjat-Kozek w październiku 2011 roku.

Lech zmarł 24 kwietnia, 2013 r.
 

Click images to enlarge

Kliknij zdjęcia aby je powiększyć


Kosciuszko Heritage Inc. kosciuszkoheritage.com